• Lorem ipsum

Pet Bros. Exclusive B.V.  

1 Definities In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Aanbieding: Door PET BROS. EXCLUSIVE aangeboden Producten en uitgebrachte offertes, te kwalificeren als de eenzijdige rechtshandeling van aanbod in de zin van artikel 6:217 BW. Aanvaarding: De acceptatie door Koper van de Aanbieding van PET BROS. EXCLUSIVE, te kwalificeren als de eenzijdige rechtshandeling van aanvaarding in de zin van artikel 6:217 BW, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 6:217 BW tot stand komt. Deze aanvaarding hoeft niet Schriftelijk te gebeuren. Af fabriek: Vertaling Ex Works, conform Incoterms. Consument: Iedere natuurlijke persoon die met PET BROS. EXCLUSIVE een Overeenkomst sluit, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Tenzij niet anders vermeld worden in deze Voorwaarden onder Koper ook consumenten verstaan. Handelsovereenkomst: Een Overeenkomst gesloten tussen PET BROS. EXCLUSIVE en Koper, niet zijnde een Consument. Koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon, die een Opdracht aan PET BROS. EXCLUSIVE verstrekt inzake de levering van Producten. Overeenkomst: Alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen PET BROS. EXCLUSIVE en Koper met betrekking tot de Opdracht en de levering van Producten. Opdracht: Alle bestaande en toekomstige opdrachten van Koper aan PET BROS. EXCLUSIVE met betrekking tot de levering van Producten. Partijen: PET BROS. EXCLUSIVE en Koper. Producten: Alle door PET BROS. EXCLUSIVE aangeboden en geleverde diergeneesmiddelen en-of andere dier gerelateerde producten en andere zaken. Schriftelijk: Per post of e-mailbericht. PET BROS. EXCLUSIVE: de verkopende partij. Voorwaarden: De meest recente versie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van PET BROS. EXCLUSIVE, tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, kantoor Nijmegen  

2 Identiteit

2.1 Naam: Pet Bros. EXCLUSIVE B.V. Bezoek- en postadres: Dick Flemmingstraat 23, 5161CA Telefoonnummer: 0031(0)88 0111133 E-mailadres: [email protected] KvK-nummer: 67777392 Btw-identificatienummer: NL857170016B01

3 Toepasselijkheid

3.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle bestaande en toekomstige offertes, opdrachten en Overeenkomsten van PET BROS. EXCLUSIVE.

3.2 Toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3.4 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen PET BROS. EXCLUSIVE en de door PET BROS. EXCLUSIVE ingeschakelde derden, welke derden worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. De door PET BROS. EXCLUSIVE ingeschakelde derde kan - indien deze rechtstreeks door Koper wordt aangesproken - jegens Koper een beroep doen op de Voorwaarden. 3.5 Indien PET BROS. EXCLUSIVE op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.

3.6 Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoPET BROS. EXCLUSIVEl als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

3.7 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3.8 PET BROS. EXCLUSIVE is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Koper wordt geacht de betreffende wijziging te hebben aanvaard, indien PET BROS. EXCLUSIVE niet binnen PET BROS. EXCLUSIVE tien dagen na de schriftelijke mededeling van PET BROS. EXCLUSIVE dat wijziging zal plaatsvinden, een Schriftelijk protest van Koper daartegen heeft ontvangen.

3.9 Bij onenigheid over de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse tekst altijd bindend.  

4 Wijzigingen

4.1 Wijzigingen en afwijkingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden dienen uitdrukkelijk, Schriftelijk en vooraf door Partijen te worden overeengekomen. Worden wijzigingen doorgegeven op een andere wijze, dan is het risico van de uitvoering van de wijziging voor rekening van Koper.

4.2 PET BROS. EXCLUSIVE behoudt zich het recht voor om de tekst van de Voorwaarden te wijzigen en zal Koper hiervan op de hoogte brengen.  

5 Aanbiedingen

5.1 Alle aanbiedingen van PET BROS. EXCLUSIVE zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en specificaties onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de levering onder normale omstandigheden gedurende normale werktijden.

5.2 Indien een vrijblijvende aanbieding door Koper wordt aanvaard, heeft PET BROS. EXCLUSIVE het recht de aanbieding binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van redenen te herroepen. Voor Koper, zijnde een Consument, geldt het afwijkende regime van artikel 18 Herroepingsrecht Consument.

5.3 PET BROS. EXCLUSIVE behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in haar Producten, afgebeeld en omschreven op haar website en in haar catalogus, brochures en ander promotiemateriaal.

5.4 Indien PET BROS. EXCLUSIVE wordt verzocht aan Koper een aanbieding te doen, maar geen Overeenkomst op grond hiervan tot stand komt, is PET BROS. EXCLUSIVE gerechtigd de kosten gemoeid met het uitbrengen van de aanbieding aan Koper in rekening te brengen.

6 Overeenkomst  

6.1 De Overeenkomst tussen PET BROS. EXCLUSIVE en Koper komt tot stand op het moment dat: a) Partijen de Overeenkomst ondertekenen, dan wel; b) Koper zijn akkoord heeft gegeven op een Aanbieding van PET BROS. EXCLUSIVE; dan wel; c) PET BROS. EXCLUSIVE reeds is gestart met haar (voorbereidende) werkzaamheden en de uitvoering van de Overeenkomst. 

6.2 Opdrachten en Aanvaardingen van Aanbiedingen door Koper zijn onherroepelijk.

6.3 Door het aangaan van de Overeenkomst staat Koper ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde zijn verplichtingen na te komen. PET BROS. EXCLUSIVE is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Koper. PET BROS. EXCLUSIVE is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het aangaan van een Overeenkomst met Koper, die kunnen inhouden: (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Koper zich op voorhand akkoord verklaart.

6.4 Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, al dan niet gedaan door PET BROS. EXCLUSIVE’s ondergeschikten, binden PET BROS. EXCLUSIVE slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Koper zijn bevestigd.

6.5 PET BROS. EXCLUSIVE is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

6.6 Indien verscheidene (rechts)personen zich als Koper hebben verbonden, zijn zij steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens PET BROS. EXCLUSIVE aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. 

7 Gegevens

7.1 Koper staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan PET BROS. EXCLUSIVE verstrekte gegevens en informatie.

7.2 Koper verstrekt aan PET BROS. EXCLUSIVE alle informatie over het doel waarvoor de Producten zullen worden gebruikt, over de belasting waaraan die Producten worden blootgesteld, over de wijze van verwerking en verder alle informatie en overige gegevens, waarvan Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

7.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan PET BROS. EXCLUSIVE ter beschikking zijn gesteld, heeft PET BROS. EXCLUSIVE het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

8 Modellen / Afbeeldingen

8.1 Indien PET BROS. EXCLUSIVE een model, monster of demo toont, gebeurt dit slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren Producten kunnen van het model, monster of demo afwijken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

8.2 De in de catalogi, aanbieding, advertenties en/of prijslijst opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

9 Informatie / Advisering

9.1 De op de website en in overige uitingen van PET BROS. EXCLUSIVE vermelde informatie en advisering gaat uit van gebruik en/of verwerking van de Producten volgens algemeen geldend vakmanschap en onder normale omstandigheden, afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

9.2 De door PET BROS. EXCLUSIVE verstrekte informatie en adviezen zijn van algemene en indicatieve aard en binden PET BROS. EXCLUSIVE niet.

9.3 De door PET BROS. EXCLUSIVE verstrekte informatie, waaronder onder andere wordt verstaan: prijzen en specificaties, zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. 

10 Levertijd

10.1 De opgave van de levertijd door PET BROS. EXCLUSIVE gebeurt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. PET BROS. EXCLUSIVE zal de levertijd zoPET BROS. EXCLUSIVE als mogelijk respecteren, toch is er geen sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW. 

10.2 Overschrijding van de levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van PET BROS. EXCLUSIVE met zich meebrengen. PET BROS. EXCLUSIVE zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Koper en deze informeren over de nieuwe levertijd.

10.3 De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen: a) de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; b) de dag van ontvangst door PET BROS. EXCLUSIVE van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke); c) de dag van ontvangst door PET BROS. EXCLUSIVE van hetgeen volgens de Overeenkomst door Koper eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

10.4 Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag.

10.5 Levering vindt standaard plaats Af fabriek van PET BROS. EXCLUSIVE te Nijmegen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

11 Standaard levering

11.1 Het moment waarop de Producten aan Koper Af fabriek ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van PET BROS. EXCLUSIVE op Koper. Dit geldt onverkort indien Koper weigert of nalaat de levering in ontvangst te nemen. Koper dient bij moment van levering de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

11.2 Wanneer de Producten na het verstrijken van de levertijd niet door Koper zijn afgenomen, staan de Producten voor hem opgeslagen, maar wel voor zijn rekening en risico. PET BROS. EXCLUSIVE zal de Producten niet eerder dan nadat additionele kosten van transport en opslag door Koper zijn voldaan, aan Koper ter beschikking stellen. Wanneer de Producten 30 dagen na de oorspronkelijke levering niet door Koper zijn opgehaald, heeft PET BROS. EXCLUSIVE het recht om de Producten door te verkopen of te vernietigen, voor rekening van Koper. Koper zal in dat kader jegens PET BROS. EXCLUSIVE geen vordering kunnen instellen.

11.3 Een bij levering van de Producten verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten. 11.4 Het is PET BROS. EXCLUSIVE toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te leveren (deelleveringen). 

12 Levering door bezorging

12.1 Levering door bezorging op een door Koper aan te wijzen adres, in afwijking van het voorgaande artikel, geschiedt slechts indien Partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt over de additionele kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan. 12.2 De kosten van bezorging zullen door PET BROS. EXCLUSIVE bij het sluiten van de Overeenkomst afzonderlijk worden opgegeven. Indien dit niet mogelijk is, zal PET BROS. EXCLUSIVE aan Koper gegevens verschaffen op grond waarvan deze de verzendkosten kan berekenen.

12.3 De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke worden, indien geen nadere aanwijzingen door Koper aan PET BROS. EXCLUSIVE zijn verstrekt, door PET BROS. EXCLUSIVE bepaald, evenwel zonder dat PET BROS. EXCLUSIVE - behoudens haar wettelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid accepteert.

12.4 Het door Koper aangewezen bezorgadres moet goed bereikbaar zijn via de openbare verharde weg. Voor deze weg mogen geen vervoersbeperkingen gelden. Koper dient bij bezorging aanwezig te zijn om de Producten persoonlijk in ontvangst te nemen. Producten worden indien mogelijk op de begane grond over de eerste drempel van het bezorgadres bezorgd, zulks door PET BROS. EXCLUSIVE of door een door haar aangewezen vervoerder zelfstandig te bepalen, bij gebreke waarvan de Producten buiten op de stoep naast de vrachtwagen of bestelwagen worden afgeleverd. Koper draagt in dat geval zelf zorg voor verplaatsing van de Producten naar het bezorgadres. PET BROS. EXCLUSIVE aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Indien bezorging op het door Koper aangewezen bezorgadres niet mogelijk is, zulks door PET BROS. EXCLUSIVE of door een door haar aangewezen vervoerder zelfstandig te bepalen, zal een nieuwe bezorgafspraak worden ingepland. Alle bijkomende kosten van PET BROS. EXCLUSIVE en/of een door haar ingeschakelde vervoerder zijn voor rekening van Koper.

12.5 In geval van bezorging door PET BROS. EXCLUSIVE of een door haar aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten over op Koper op het moment van bezorging. Dit geldt onverkort indien de bezorging niet slaagt. Koper dient bij moment van bezorging de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken (waaronder transportschade) te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

12.6 In geval van bezorging door een door Koper aangewezen vervoerder, gaat het risico van de Producten al over op Koper zodra PET BROS. EXCLUSIVE de Producten aan deze aangewezen vervoerder overhandigt. De door Koper aangewezen vervoerder dient bij overhandiging van de Producten door PET BROS. EXCLUSIVE de Producten op aantallen, specificaties en eventuele gebreken te controleren en daarvan direct schriftelijk melding te maken bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.

12.7 Een bij bezorging van de Producten verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document strekt tot bewijs van de levering van de daarop vermelde Producten.

12.8 Het is PET BROS. EXCLUSIVE toegestaan Producten die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst in gedeelten te bezorgen (deelleveringen). 

13 Prijzen

13.1 De prijzen en prijsopgaven van PET BROS. EXCLUSIVE zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

13.2 De prijzen van PET BROS. EXCLUSIVE zijn (in beginsel): a) gebaseerd op de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten ten tijde van de datum der Aanbieding c.q. totstandkoming van de Overeenkomst; b) gebaseerd op levering Af fabriek van PET BROS. EXCLUSIVE; c) inclusief btw; d) in Euro (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend). 

13.3 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar na de (al dan niet gedeeltelijke) uitvoering daarvan prijsverhogingen voordoen in kostenfactoren van PET BROS. EXCLUSIVE, waaronder wijzigingen in de materiaal- en grondstofprijzen, transportprijzen, koersen en valuta, is PET BROS. EXCLUSIVE gerechtigd de verschuldigde prijs met een evenredig percentage te verhogen.

13.4 Indien er een Overeenkomst wordt gesloten met Koper, zijnde een Consument, zal PET BROS. EXCLUSIVE deze Koper onverwijld informeren over prijsverhogingen, zoals in het voorgaande lid omschreven, die binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst door PET BROS. EXCLUSIVE worden doorgevoerd, waarbij deze Koper, zijnde een Consument, het recht zal hebben de Overeenkomst te ontbinden.

13.5 Koper kan geen rechten ontlenen aan door PET BROS. EXCLUSIVE in het verleden verstrekte kortingen. 

14 Betaling

14.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, moeten betalingen aan PET BROS. EXCLUSIVE binnen 14 dagen na factuurdatum gebeuren. Nalatigheid van Koper bij het afnemen van de Producten of reclamering, laat de betalingsverplichting onverlet.

14.2 Alle betalingen van Koper aan PET BROS. EXCLUSIVE worden in volgorde van opeisbaarheid aangewezen ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.

14.3 In geval betaling door Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt, is deze Koper automatisch in verzuim en dient deze aan PET BROS. EXCLUSIVE te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van € 250,00.

14.4 In geval Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil, dan wel onmacht, is PET BROS. EXCLUSIVE bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van PET BROS. EXCLUSIVE op volledige schadevergoeding. Anders dan PET BROS. EXCLUSIVE is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet bevoegd tot verrekening over te gaan. Bij betwisting van een vordering is Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan PET BROS. EXCLUSIVE op te schorten.

14.5 In geval betaling door Koper, zijnde een Consument, niet binnen de vastgestelde termijn geschiedt en deze Koper in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen aan PET BROS. EXCLUSIVE is verschuldigd, zal PET BROS. EXCLUSIVE aan Koper, zijnde een Consument, een Schriftelijke ingebrekestelling toesturen, met daarin vermeld: a) een termijn van 14 dagen waarbinnen Koper alsnog de vordering kan voldoen, en; b) de hoogte van het bedrag dat als vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in rekening wordt gebracht als Koper niet (alsnog) binnen voormelde termijn betaalt.

14.6 Nadat de termijn van 14 dagen, zoals in het voorgaande lid genoemd, ongebruikt is verstreken, verkeert Koper, zijnde een Consument in verzuim en heeft PET BROS. EXCLUSIVE recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt PET BROS. EXCLUSIVE vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

14.7 Indien Koper in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Koper, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Koper, zijn vanaf dat moment alle bij PET BROS. EXCLUSIVE op Koper openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

14.8 PET BROS. EXCLUSIVE is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper te verlangen.

14.9 Indien er sprake is van deelleveringen is PET BROS. EXCLUSIVE gerechtigd deze deelleveringen afzonderlijk te factureren. 

15 Opschorting / ontbinding

15.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien PET BROS. EXCLUSIVE contracteert met Koper, niet zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen wordt beheerst door een Handelsovereenkomst.

15.2 PET BROS. EXCLUSIVE is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst, Schriftelijk te ontbinden of op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, en onverminderd het recht van PET BROS. EXCLUSIVE om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming te vorderen en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: a) Koper tekortschiet in de nakoming van de op hem rustende verplichtingen en zulk een verzuim niet binnen 10 dagen na verzenddatum van de ingebrekestelling is opgeheven; b) na het sluiten van de Overeenkomst aan PET BROS. EXCLUSIVE omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen; c) Koper surseance van betaling aanvraagt dan wel dat aan hem surseance van betaling wordt verleend; d) het faillissement van Koper is aangevraagd dan wel dat Koper in staat van faillissement is verklaard; e) Koper toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aanvraagt, dan wel dat aan hem toelating tot de WSNP wordt verleend; f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Koper beslag wordt gelegd.

15.3 Indien PET BROS. EXCLUSIVE op grond van dit artikel de Overeenkomst ontbindt dan wel opschort, dan is elke vordering van PET BROS. EXCLUSIVE op Koper direct opeisbaar.  

16 Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door PET BROS. EXCLUSIVE geleverde Producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van PET BROS. EXCLUSIVE totdat Koper alle verplichtingen de Overeenkomsten is nagekomen.

16.2 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht PET BROS. EXCLUSIVE zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.

16.4 Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van PET BROS. EXCLUSIVE te bewaren.

16.5 Zolang Koper Producten onder zich heeft waarop PET BROS. EXCLUSIVE haar eigendomsvoorbehoud kan uitoefenen, is Koper op eerste verzoek van PET BROS. EXCLUSIVE, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, gehouden om de Producten aan PET BROS. EXCLUSIVE af te geven. Aan PET BROS. EXCLUSIVE en haar werknemers komt dan het recht toe het terrein van Koper te betreden om zich - op kosten van Koper - het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

16.6 Koper verplicht zich de belangen van PET BROS. EXCLUSIVE in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Koper verplicht zich dit belang bij een calamiteit te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op zijn assuradeuren aan PET BROS. EXCLUSIVE te cederen. Koper doet op eerste verzoek van PET BROS. EXCLUSIVE een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) en verzekeringsvoorwaarden.

16.7 Koper komt jegens PET BROS. EXCLUSIVE geen retentierecht op de door PET BROS. EXCLUSIVE geleverde Producten toe. 

17 Garantie en reclame

17.1 PET BROS. EXCLUSIVE staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met hetgeen Koper op basis van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten, gedurende de navolgende termijn en onder de navolgende voorwaarden.

17.2 PET BROS. EXCLUSIVE neemt tegenover Koper uitsluitend de garantie op zich welke de leveranciers van PET BROS. EXCLUSIVE tegenover PET BROS. EXCLUSIVE op zich nemen, geheel volgens dezelfde voorwaarden, met een maximale garantietermijn van 2 jaar na het moment van levering, tenzij Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

17.3 De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en/of vervangingsleveringen in het kader van de garantie.

17.4 Koper is verplicht om de van PET BROS. EXCLUSIVE afkomstige Producten direct bij levering op de conformiteit daarvan te controleren.

17.5 Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde, worden klachten van Koper omtrent het niet beantwoorden aan de Overeenkomst van de door PET BROS. EXCLUSIVE geleverde Producten en daaruit voortvloeiende garantieaanspraken door PET BROS. EXCLUSIVE slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze klachten binnen bekwame tijd Schriftelijk bij PET BROS. EXCLUSIVE zijn ingediend, onder opgave van de aard van het gebrek. Voor een Koper, niet zijnde een Consument en handelend op grond van een Handelsovereenkomst, geldt als bekwame tijd een termijn van 48 uur na levering. Voor Koper, zijnde een Consument wordt een termijn van maximaal 2 maanden, nadat deze Koper het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, als bekwame tijd beschouwd. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens PET BROS. EXCLUSIVE.

17.6 Een eventuele reclame met betrekking tot aantallen, specificaties en eventuele gebreken dienen direct op de verstrekte factuur, vrachtbrief, afleverbon of soortgelijk document te worden aangetekend, bij gebreke waarvan voormelde documenten dwingend bewijs tegen Koper opleveren.

17.7 Klachten met betrekking tot door Koper verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of productsoorten worden door PET BROS. EXCLUSIVE niet geaccepteerd.

17.8 Klachten worden verder niet in behandeling genomen, indien: a) sprake is van geringe afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, materiaal, afmeting, kleur en andere afwijkingen die in de branche toelaatbaar worden geacht; b) sprake is van een afwijking van het Product van een afbeelding in de catalogus, brochures en ander promotiemateriaal van PET BROS. EXCLUSIVE; c) een defect voortvloeit uit tekening, schets, ontwerp, specificatie, materiaal of informatie verstrekt c.q. ter beschikking gesteld door Koper; d) Koper het Product zelf heeft gerepareerd, bewerkt of door derden heeft doen repareren of bewerken; e) het geleverde Product aan abnormale omstandigheden, in de ruimste zin des woords, is blootgesteld, of anderszins onzorgvuldig, dan wel in strijd met de aanwijzingen van PET BROS. EXCLUSIVE is behandeld en onderhouden; f) de Producten niet conform de door PET BROS. EXCLUSIVE afgegeven documentatie, instructies, handleidingen, manuals e.d. zijn gebruikt; g) de Producten niet volgens algemeen geldend vakmanschap en/of onder normale omstandigheden door Koper of derden zijn verwerkt.

17.9 Na ontvangst van een garantieaanspraak, zal PET BROS. EXCLUSIVE zo spoedig mogelijk in gesprek gaan met Koper, waarna Koper PET BROS. EXCLUSIVE desgewenst de gelegenheid gunt om de Producten te (doen) inspecteren en door PET BROS. EXCLUSIVE uitsluitsel wordt gegeven omtrent de toepasselijkheid van de garantie in het betreffende geval. Koper is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van PET BROS. EXCLUSIVE te houden, op straffe van verval van ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding.

17.10 Indien PET BROS. EXCLUSIVE tot de conclusie komt dat geen beroep kan worden gedaan op de garantie, zal zij Koper daarover zo spoedig mogelijk informeren. De kosten van het onderzoek uit voorgaand lid, mag zij dan aan Koper doorbelasten.

17.11 Indien een klacht gegrond blijkt, is het uitgangspunt dat PET BROS. EXCLUSIVE binnen een redelijke termijn de Producten zal repareren c.q. vervangen. Pas als reparatie of vervanging niet mogelijk is, of niet van PET BROS. EXCLUSIVE kan worden gevergd, is de Koper bevoegd om: a) de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van geringe betekenis is en de ontbinding met alle gevolgen van dien daarom niet rechtvaardigt; of b) de prijs te verminderen in evenredigheid met de mate waarin de Producten afwijken van de Overeenkomst.

17.12 Het is Koper die een beroep doet op de garantie niet toegestaan om op eigen initiatief en/of door een eigen gekozen partij het gebrek te (doen) verhelpen.

17.13 Klachten over de berekende prijzen en andere klachten over facturen moeten binnen een redelijke termijn van maximaal 8 dagen na de factuurdatum Schriftelijk bij PET BROS. EXCLUSIVE, onder opgave van een beschrijving van de aard van de klacht, worden ingediend. Later ingediende klachten ten aanzien van de berekende prijzen en facturen worden niet geaccepteerd.

17.14 Een geslaagd beroep op garantie zal nooit resulteren tot enig verdergaand recht dan dat op reparatie, vervanging of creditering zoals vermeld in voorgaande leden. Een dergelijke garantieaanspraak zal niet leiden tot enige aansprakelijkheid van PET BROS. EXCLUSIVE voor en/of haar verplichting tot vergoeding van direct, dan wel indirect geleden schade, tenzij aan de zijde van PET BROS. EXCLUSIVE sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

17.15 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Producten geven Koper geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Producten.

17.16 Na constatering van een tekortkoming in een Product is Koper verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en bewerking daaronder uitdrukkelijk begrepen.

17.17 Ter zake van door PET BROS. EXCLUSIVE gegeven adviezen, uitgevoerde inspecties en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven. 

18 Herroepingsrecht bij koop op afstand

18.1 De bepalingen opgenomen in dit artikel gelden uitsluitend indien PET BROS. EXCLUSIVE contracteert met Koper, zijnde een Consument, en de relatie tussen Partijen niet wordt beheerst door een Handelsovereenkomst, maar door een Overeenkomst in de zin van de Voorwaarden, die is aan te merken als een overeenkomst op afstand in de zin van artikel 6:230g Burgerlijk Wetboek. Onder een overeenkomst op afstand wordt in ieder geval verstaan de overeenkomst die Koper met PET BROS. EXCLUSIVE sluit via de webshop van PET BROS. EXCLUSIVE.

18.2 Uitgangspunt is dat de van PET BROS. EXCLUSIVE afkomstige zaken aan de Overeenkomst beantwoorden en deugdelijk zijn. Koper heeft hier recht op.

18.3 Koper heeft in beginsel de mogelijkheid om de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende een bedenktermijn van 14 dagen en gebruik te maken van het aan hem toekomende herroepingsrecht. Deze bedenktermijn gaat in op: a) de dag na ontvangst van de Producten door Koper (of een door deze aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder); of b) de dag waarop Koper (of een deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) het laatste Product heeft ontvangen, indien Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of c) de dag waarop Koper (of een door deze aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de Producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen. Van het herroepingsrecht kan eveneens reeds gebruik worden gemaakt voordat de levering heeft plaatsgevonden.

18.4 Het herroepingsrecht geldt nadrukkelijk niet indien PET BROS. EXCLUSIVE Producten tot stand heeft gebracht overeenkomstig specificaties van Koper, welke niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Koper (maatwerk) en indien het tot stand gebrachte Product duidelijk persoonlijk van aard is, of het tot stand gebrachte Product naar zijn aard niet kan worden teruggezonden.

18.5 Tijdens de bedenktijd is Koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met de Producten en al hetgeen daarbij is geleverd. Koper moet de aard, kenmerken en werking van de Producten kunnen beoordelen, zodat verpakkingen en dergelijke mogen worden verwijderd. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten als een behandeling daarvan tijdens de bedenktijd verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.

18.6 Koper die gebruik wil maken van het herroepingsrecht is verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van de Producten, kenbaar te maken bij PET BROS. EXCLUSIVE door middel van het modelformulier dat PET BROS. EXCLUSIVE hiertoe ter beschikking heeft gesteld, dan wel een daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring.

18.7 PET BROS. EXCLUSIVE zal de ontvangst van het modelformulier, dan wel de verklaring als vermeld in het vorige lid, onverwijld aan Koper bevestigen.

18.8 Indien Koper van het herroepingsrecht gebruikmaakt, dient dit Product en al hetgeen daarbij is geleverd, voor zover als mogelijk in de originele staat en verpakking, op eigen kosten binnen 14 dagen aan PET BROS. EXCLUSIVE te retourneren, dan wel aan te tonen dat het Product is teruggezonden conform de door PET BROS. EXCLUSIVE verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18.9 Binnen 14 dagen na ontvangst van het modelformulier, of de verklaring van Koper zal PET BROS. EXCLUSIVE, indien Koper de koopprijs van het Product reeds had voldaan, de koopprijs (exclusief de leveringskosten, tenzij Koper niet uitdrukkelijk voor bezorging heeft gekozen in plaats van levering Af fabriek) terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als eerder door Koper werd gebruikt, behoudens de uitdrukkelijke toestemming van Koper om dit op andere wijze te doen.

18.10 Maakt Koper binnen de bedenktijd geen gebruik van het herroepingsrecht, dan wordt de Overeenkomst definitief.

19 Annulering en schadeloosstelling

19.1 Koper mag een gegeven Opdracht of met PET BROS. EXCLUSIVE gesloten Overeenkomst niet annuleren. Indien Koper een gegeven Opdracht of een met PET BROS. EXCLUSIVE gesloten Overeenkomst desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan PET BROS. EXCLUSIVE alle met het oog op de uitvoering van deze Opdracht of Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van PET BROS. EXCLUSIVE en de winstderving door PET BROS. EXCLUSIVE, te vermeerderen met btw, aan PET BROS. EXCLUSIVE te vergoeden.

20 Aansprakelijkheid

20.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van PET BROS. EXCLUSIVE beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde (exclusief btw) van de deellevering waar de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van PET BROS. EXCLUSIVE is in ieder geval beperkt tot de dekking die de verzekering biedt.

20.2 PET BROS. EXCLUSIVE is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

20.3 PET BROS. EXCLUSIVE is nooit aansprakelijk voor aantasting van Producten ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door Koper of een derde.

20.4 Koper is gehouden PET BROS. EXCLUSIVE te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder afnemers, ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst, geleverde Producten. 

21 Geheimhouding en intellectueel eigendom

21.1 Alle informatie, in de ruimste zin des woords, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van PET BROS. EXCLUSIVE (werkproces, procédé en prijsstelling), die door PET BROS. EXCLUSIVE aan Koper wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

21.2 Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van PET BROS. EXCLUSIVE afkomstige Producten, maar ook overige zaken, ontwerpen, werkwijzen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, prototypes, drukwerk, bestanden en dergelijke, komen uitsluitend toe aan PET BROS. EXCLUSIVE, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Koper (of van door Koper ingeschakelde derden).

21.3 De uitoefening van de hierboven genoemde rechten van intellectueel eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging - is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan PET BROS. EXCLUSIVE voorbehouden.

21.4 Het is Koper zonder Schriftelijke toestemming van PET BROS. EXCLUSIVE niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten en/of foto’s of afbeeldingen van het Materiaal van PET BROS. EXCLUSIVE te gebruiken in of voor enigerlei vorm van documentatie en/of promotie doeleinde(n) voor Huurder en/of voor derden. 

22 Overmacht

22.1 PET BROS. EXCLUSIVE is niet aansprakelijk voor vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien deze het gevolg is van overmacht en derhalve niet aan PET BROS. EXCLUSIVE kan worden toegerekend.

22.2 PET BROS. EXCLUSIVE verplicht zich om, indien een situatie van overmacht zich voordoet, Koper zo spoedig mogelijk te informeren.

22.3 Als niet toerekenbare tekortkoming aan PET BROS. EXCLUSIVE wordt verstaan elke van PET BROS. EXCLUSIVE onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien - die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt begrepen: a) schade als gevolg van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden (stormschade); b) oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd; c) werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd;  d) verlies of beschadiging van Producten bij transport; e) ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; f) wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden; g) verbod tot of belemmering van levering aan PET BROS. EXCLUSIVE opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij PET BROS. EXCLUSIVE is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt; h) gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen; i) brand of ongevallen in het bedrijf van PET BROS. EXCLUSIVE; j) niet of niet tijdige levering aan PET BROS. EXCLUSIVE door toeleveranciers; k) stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie.

22.4 Tijdens de duur van de situatie van overmacht zal PET BROS. EXCLUSIVE gerechtigd zijn om de op haar rustende verplichtingen op te schorten.

22.5 Indien PET BROS. EXCLUSIVE door overmacht van tijdelijke (langer dan 3 maanden) of blijvende aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst te ontbinden.

22.6 Indien PET BROS. EXCLUSIVE in het geval van een overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Koper de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan PET BROS. EXCLUSIVE. 

23 AVG

23.1. PET BROS. EXCLUSIVE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Koper in verband met het beheer van de relatie met Koper en de uitvoering van de overeenkomst. De persoonsgegevens worden door PET BROS. EXCLUSIVE strikt vertrouwelijk bewaard en alleen gebruikt voor bovengenoemde doeleinden. Koper stemt ermee in dat PET BROS. EXCLUSIVE persoonsgegevens bekendmaakt aan haar leveranciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is in het kader van voornoemde doeleinden. De Koper kan zelf op elk gewenst tijdstip middels een schriftelijk verzoek aan de directie van PET BROS. EXCLUSIVE aangeven dat de gegevens van de Koper uit de bestanden van PET BROS. EXCLUSIVE dienen te worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd, zoals aangegeven in het privacystatement van PET BROS. EXCLUSIVE (https://www.brondler.nl/service/privacy-policy/). Dit privacystatement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze Voorwaarden. 

24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1 Op de onderhandelingen, Voorwaarden en Overeenkomst met PET BROS. EXCLUSIVE en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 24.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam.